Slussen

Den 29 september 2011 beslutade stadsbyggnadsnämnden om nya Slussen. Vi socialdemokrater sa nej till det presenterade förslaget, med följande motivering:

Socialdemokraterna föreslog att stadsbyggnadsnämnden skulle besluta att:  

–          Återremittera ärendet

–          Uppdra åt kontoret att genomföra tre utredningar med syfte att ta fram ett referensalternativ, en framkomlighetsanalys med kollektivtrafiken som utgångspunkt och en genomförbarhetsanalys för att säkerställa att Stockholms trafik klarar ombyggnadsperioden

–          Utöver detta anföra

Slussenområdet behöver renoveras och få en bättre utformning för att utveckla Slussen som kommunikationsnod och som vistelseplats för både Stockholmare och besökande. Vi socialdemokrater har varit och fortsätter vara positiva till ett nytt Slussen. Mot det förslag vi nu har att ta ställning till har vi under flera år riktat kritik, kritik som kontoret inte tagit hänsyn till i sin omarbetning av förslaget. Det förslag vi har att ta ställning till idag är undermåligt. Vi socialdemokrater upprepar den kritik vi framförde mot förslaget 2010 och kräver att förslaget återremitteras.

–          Panoramat från Södermalmssidan utöver Saltsjön, Gamla Stan och Mälaren med bland annat Stadshuset som storslagen vy måste värnas och utvecklas. På motsvarande sätt, får inte vyerna från Gamla Stan upp mot Södermalmssidans heller fördärvas.  Det är viktigt att inte bryta det visuella sambandet mellan Gamla Stan och Södermalm, att inte bygga sönder de natur- och kulturhistoriska värdena, inklusive synligheten av de unika förkastningsbranterna.  

–          Brons utseende vad gäller bredd och filer ska ses över.

–          En byggnad för kreativitet och kulturell verksamhet ska finnas på nya Slussen. Den debatt som pågår kring Slussens utformning bör inte som enda konsekvens få att det kulturhus med en publik verksamhet som planerats tas bort. I dagens förslag domineras platsen av en stor galleria. Med en sådan plan blir Slussen inte en plats som domineras av kulturliv utan av kommers.

Efter att förslaget ställdes ut 2011 har nya problem med förslaget uppmärksammats, bland annat ifråga om platsens tillgänglighet. Stadens handikappråd har framfört svidande och berättigad kritik mot förslaget. Med den kunskap och teknik vi har idag finns inga skäl att inte bygga en tillgänglig plats.

–          Nya Slussen ska vara en tillgänglig plats för alla stockholmare. Handikapprådens kritik ska inarbetas i det nya förslaget.

Kostnadstäckning är viktigt. För att kunna fatta ansvarsfulla beslut måste vi veta vad projektet ska kosta och vem som ska betala vad.

–          En fullständig kalkyl för projektet ska presenteras för Kommunfullmäktige innan beslutet om Nya Slussen fattas. I kalkylen ska redogöras för vilka intäkter projektet kommer att få från stat, landsting och kommun.

Utöver detta ger stadsbyggnadsnämnden kontoret i uppdrag att genomföra tre utredningar i samband med att förslaget ritas om:

–          De planerade kostnaderna för Slussen har dubblerats på bara ett par år. För att staden ska förstå och kunna ta ställning till ifall projektets planerade kostnader är rimliga måste ett referensalternativ tas fram, så att kommunfullmäktiges ledamöter kan se skillnaden mellan en stegvis rekonstruktion och det staden planerar att göra. Ett referensalternativ är en förutsättning för att staden ska kunna bedöma huruvida de planerade kostnaderna är rimliga.

–          Staden ska göra en framkomlighetsanalys av Slussen med kollektivtrafiken som utgångspunkt. När Nyréns förslag först presenterades var trafiklösningen konstruerad med kollektivtrafiken som utgångspunkt. Det är ett perspektiv som ska återinföras. I analysen ska även promenerandes och cyklandes framkomlighet analyseras.

–          Det är viktigt att Stockholms trafik inte helt kollapsar under genomförandetiden för Slussen. Nya utredningar har visat att tunnelbanebron eventuellt också måste renoveras under samma period. En genomförbarhetsanalys och prognos ska genomföras för att säkerställa att det finns alternativa resvägar som fungerar.

Vidare vill vi understryka att om stadsgården i framtiden ska exploateras är det viktigt att bostäder arbetas in som en del i planen. Bostadsbristen i Stockholm är stor och delar av innerstan domineras helt av handel. Liv och rörlighet i staden förutsätter att också innerstan har en god mix av handel, kontor, kultur och bostäder. Så skapar vi en stad i liv och rörelse, både dagtid och kvällstid.

När ett nytt Slussen tas fram måste det vara anpassat efter de vattennivåhöjningar som forskarna gör troliga för de kommande hundra åren. Den samlade effekten av stigande vattennivåer i Mälaren och Saltsjön utredas på nytt mot bakgrund av de senaste vetenskapliga bedömningarna.

Slutligen konstaterar vi att Slussen-projektet redan från början hanterades fel. Stadens borde från början genomfört ett programarbete för platsen. Det måste bli en lärdom när staden påbörjar liknande större projekt nu och i framtiden.

Annonser

One response to “Slussen

  1. Pingback: Slussenfika | Tomas Rudin

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s