Husby strukturplan

Arbetet med ny strukturplan för Husby är oerhört viktigt för Stockholms framtida stadsbild. Än har de inte kommit tillbaka till oss i stadsbyggnadsnämnden men S-gruppen i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, under ledning av Mia Päärni (S), har gjort ett gediget arbete. Det är min övertygelse att det är de boende i Husby som bäst känner sin stadsbygd, dess nackdelar och dess fördelar. Därför är det viktigt för oss socialdemokrater att arbetet med en ny strukturplan för Husby tar sin utgångspunkt i det lokala. Så har vi arbetat med vårt ställningstagande. S i stadsdelsnämnden lade ett gemensamt förslag till beslut med Vänsterpartiet och Miljöpartiet, men lade också ett eget yttrande. Sammantaget rymmer det socialdemokratiska förslaget fler bostäder än de två förslag den borgerliga majoriteten tagit fram, men utan att bygga bort trafiksepareringen.  Socialdemokraternas texter följer här nedan:                                                                     

Detta bildspel kräver JavaScript.

Gemensamt förslag till beslut (S, V och Mp)

Stadsdelsnämnden föreslås att

 • delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut,
 • att avslå förslaget om att höja Norgegatan och istället rusta upp gångbroar och anlägga trottoarer på bägge sidan om gatan för att öka tillgängligheten
 • att avslå förslaget om Kista Allégata
 • därutöver anföra följande

Järvaområdets utveckling har diskuterats i flera olika planeringssammanhang sedan dess tillkomst. Visioner och planer har haft olika inriktning och planeringshorisonter. Oftast har det stannat vid planer och det har gått lång tid innan preciseringsplaner kommit. De mest berörda – Husbyborna – har i olika utsträckning involverats i arbetet.

Efter mycket visions- och idéarbete närmar man sig nu mer konkreta planer. Då ska helt plötsligt allt ske jättesnabbt. Nu har stadsbyggnadskontoret tagit fram ett förslag till strukturplan för Husby, som bl.a. de boende i Husby fick för samråd under ca tre månader under sommaren 2011. Det är helt oacceptabelt att ha en så kort remisstid och under sommarmånaderna då mycket verksamhet ligger nere och många är bortresta. Efter protester från de boende förlängde man remisstiden till den 18 nov men en verklig dialog har skett först sista veckan i oktober. Dessutom vägrar de politiker som är ansvariga för dessa frågor komma ut och möta människor och har avböjt till att medverka på alla stormöten. Under de torgmöten vi har haft så svarar den absolut största majoriteten att de aldrig har hört talas om Husby strukturplan, det är i högsta grad beklagligt.

Vi socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister anser att detta visar att man inte vill ha de boendes synpunkter. Att dessutom endast presentera materialet på svenska i en stadsdel där många inte förstår svenska visar en ytterligare nonchalans gentemot Husbyborna.

Flytten av förvaltningen har diskuterats sedan den genomfördes. Handlare både i Rinkeby och Husby har berättat hur deras kundunderlag har försämrats kraftigt vilket vi varnade för redan före flytten. Idag säger moderaterna både lokalt och i stadshuset att man ska försöka få kommunala förvaltningar att flytta till ytterstadsområdena. Varför gör man det? Varför tar man beslut men signalerar retoriskt något helt annat? Det är i högsta grad provocerande.

Strukturplanen behandlar främst den fysiska miljön i Husby med koncentration till Husby centrum och gatustrukturen. Många Husbybor ser trafiksepareringen som en av stadsdelens stora fördelar som är värd att bevara. För många har trafiksepareringen varit avgörande för valet av bostadsplats. I samband med kompletteringar av bebyggelsen eller eventuell ändring av användning av delar av fastigheter är vi öppna för att göra mindre förändringar i trafiksepareringen, om det skulle bli nödvändigt. Dock förordar vi att trafiksepareringen är kvar.

En tanke bakom genomförandet av strukturplanen för Husby är att stadsdelen därigenom blir mer attraktiv och kan locka fler besökare/kunder till Centrum och det planerade Kulturhuset. Den största delen av kund- och besöksunderlaget ska dock även fortsättningsvis utgöras av Husbyborna själva. Det betyder att butiksägare och aktörer i Kulturhuset måste erbjuda varor och tjänster till rimliga priser. Därför måste ny- och ombyggnation ske till kostnader som inte leder till skyhöga hyreskostnader framöver. Vi vill i det sammanhanget understryka förvaltningens påpekande att staden inte bara kan avsätta investeringsmedel utan också långsiktigt och uthålligt måste avsätta tillräckliga resurser för drift av verksamheten i Kulturhuset.

Detta gäller i allra högsta grad även ny kontorsbebyggelse. Om företagarna i Husby ska kunna verka i ett levande centrum måste vi få tillbaka arbetsplatser så att kundunderlaget blir större. Även det kräver olika lösningar för att hyrorna på kontoren inte ska bli för höga. Viktigt att påpeka är också att ett nytt kulturhus mycket väl kan ligga i Husby träff även om det kan kräva omfattande upprustning.

Vi tycker att det är positivt att bygga kontor utmed Hanstavägen. Det sluttar kraftigt vilket också innebär att man kan bygga utan att störa de nuvarande bostadshusens sikt alltför mycket. Det skulle dessutom ge värdefullt bullerskydd. Den bollplan som ligger längst bort mot Mc Donalds tycker vi att man kan exploatera för kontorshus och istället lägga fler idrottsplatser i centrala Husby. Miljön på den idrottsplatsen med all den trafik som går precis utanför är inte den bästa för varken barn eller vuxna, det är heller inte speciellt trevligt att idrotta/leka i ett kraftigt trafikbuller. Det kraftiga trafikbullret är också anledningen till varför vi inte tror att bostadshus passar utmed Hanstavägen. Däremot är vi öppna för nya bostäder innanför kontorsbyggnader om det finns utrymme för det.

Vi tror att det kan finnas anledning att se över parkeringshusen och ifall det finns någon anledning att exploatera något av dem förutsatt att de nu inte används i någon stor utsträckning. Dock är det mycket viktigt att man är försiktig med exploateringen och med att bygga bostadshus då Husby redan är tätbebyggt, det gäller överhuvudtaget. Det är viktigt att fundera på om det finns annat som marken behöver användas till.

Ett exempel på en verksamhet som vi gärna vill se är en saluhall. Vi tror att en småskalig saluhall där man säljer mat och varor från en del av de länder som många av våra invånare har rötter i skulle kunna bli välbesökt. Förhoppningsvis kan det även dra besökare som inte bor i Husby.

Dalhagsskolan behöver antingen rustas upp och öppnas igen, om man kan utifrån tillkommande bebyggelse anta att det kommer behövas fler grundskoleplatser i Husby. Alternativet, om det inte finns tillräckligt många grundskoleelever är att man startar en gymnasieskola. Den kan med fördel ha naturvetenskap, ekonomi och samhällsinriktning med internationellt fokus, språk, export osv som nisch.

Går man från Husbygårdsskolan ned mot Husbygård kommer man snart till en tomt som redan är detaljplanerad, Lillehammer 1. Den bör börja byggas på omgående så att vi får fler billiga hyresrätter, eventuellt med en del studentbostäder.

Överlag när det gäller bebyggelse av nya bostäder måste man planera så att fler gruppbostäder byggs.

Husby är en ung stadsdel med stor andel barn och ungdomar. Det saknas nu ytor för spontanidrott. Inte heller finns någon parklek. Möjligheten att skapa ytor för sådant bör bevakas i planarbetet när stadsdelen nu förnyas. Vi föreslår att man utvecklar bollplanen vid Husbygårdsskolan, anlägger konstgräs och att marken i anslutning till bollplanen bland annat används till en mindre basketplan och utrymmen för friidrott. En parklek kan med fördel anläggas mellan Oslogatan och Bergengatan där det redan finns en liten lekplats. Där finns även en byggnad som möjligtvis kan användas som personalutrymme alternativt så får man bygga en ny. I anslutning till parken är det antagligen möjligt att anlägga en liten spontanidrottsplats.

Vi vill slutligen poängtera två olika saker. Utvecklingsarbetet i Husby inte får inkräkta på kulturreservatet på Järvafältet och det är av största vikt att man involverar till exempel handikapprådet på ett tidigt stadium i planering av olika ombyggnationer. Vi vill också påpeka att det är mycket viktigt att tänka på tillgänglighet vid ombyggnationerna, inte bara när det gäller slutresultatet.

Särskilt uttalande – Socialdemokraterna

Förutom det vi har skrivit nedan i vårt gemensamma förslag till beslut från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet  vill vi även lyfta två frågor till .

Förutom att vi tycker man bör bygga kontor utmed Hanstavägen tycker vi att man även kan exploatera landtungan vid mittemot Statoil samt vid korsningen Norgegatan/Finlandsgatan. Det får dock inte bli för högt i förhållande till Stavangergatan. Även i korsningen Trondheimsgatan/Norgegatan säger vi ja till bebyggelse.

Vi vill också att man utreder möjligheten att öka tillgängligheten till Husby genom att göra Norgegatan till huvudgata ner till Husbykorset och därmed införa väjningsplikt från Finlandsgatan till Norgegatan.

Sist men inte minst vill vi att det ska byggas radhus! Bebyggelsen i Husby är mycket ensidig med stora höghus. En familj som söker en större bostad i markläge är tvungen att söka sig bort från Husby. Därför förordar vi att man undersöker möjligheten att komplettera med radhus i stadsdelen. Dessa skulle kunna erbjuda stora lägenheter, vilket det råder stor brist på. Ett förslag är att använda marken längst ned mot kulturresarvatet (på Husby sidan) mellan Husby och Kista som idag består av höga träd och sly som även skymmer sikten för bostadshuset längst ned. Där finns en del stora fina lövträd som kan vara värda att bevaras och i sånt fall ska planeras in i detaljplanen. Efter att ha pratat både med våra egna medlemmar som bor i stadsdelen men också med boende i Husby vid torgmöten och andra aktiviteter och är övertygade om att många önskar en mer allsidig bebyggelse i Husby.

Annonser

3 responses to “Husby strukturplan

 1. Toivo Gustavsson

  Jag håller i stort sett med förslaget. Jag undrar bara var någonstans i korsningen Norgegatan – Trondheimsgatan det finns plats att bygga. Där är ju redan färdigbyggt.

 2. Arne Lundborg tillika ordförande i Brf Lofoten

  Strukturplanen bör förpassas till stadsbiblioteket så framtida medborgare kan se den totala stupiditet och maktfullkomlighet som rådde innom politiken under början på 2000talet! Man tar överhuvud ingen som helst hänsyn till de boende som kommer att drabbas av den föreslagna Husby Alle´gata ca 300 familjer kommer att få sin bendemiljö totatlt förstörd med buller, avgaser och förstörd närmiljö.
  Jag kan ej heller göra en reflektion över det totala vansinnet, dels har man någon konstig ide´om att man skall kunna konkurera med Kista centrum, man har för avsikt att förstöra och riva befintlig skola samt daghem bara för att man fått för sig att man ”Måste” dra en gata där.
  erbjuda drabbande boende nytt boende hur tänker man förfara med de 1000 bostadsrätter som blir direkt drabbade kommer man lösa in dessa till marknadsvärde eller struntar politikerna i dessa ( vilket man i och försig redan idag verkar göra, då man konsekvent struntar i att underhålla den angränsande mark och de parkvägar runt föreningarna).
  Att man dessutom ej har involverat bostadsrättsföreningarna i det förberedande arbetet överhuvudtaget ej informerat eller begärt yttrande från dessa är närmast att se som ett hån.
  Mitt förslag:
  Riv upp och förpassa stukturplanen till närmaste papperskorg!
  Tag tillvara den mångkulturella populationen i området genom att:
  I husby centrum på endera den södra eller norra parkeringsplatsen låta uppföra en internationell saluhall där alla etniska grupper ges utrymme att saluföra sin matkultur.
  göra om den idag rivningshotatde dalhagsskolan till ett aktivitetshus, den borde vara utmärkt att nyttja för tex. Husby träff, man kan upplåta flera klassrum till mindre föreningar som idag saknar egen lokal, ge ungdommarna plats att träffas, gymnastiksalen kan nyttjas för olika sportaktiviteter.
  Man kan bygga en återvändsgata mellan skolan och Ndarosgatan ner till rondellen på hanstavägen, låta upprusta de idag befintliga gångvägarna och låta anlägga cykelbanor på sidan om dessa.
  De små grönområden som fortfarande finns kvar i denna del av Husby bör ej röras då behövs som ett inslag i stadsdelen.
  Husby är inte och kommer alldrig bli en del av innerstaden

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s