Monthly Archives: mars 2013

Stockholm överklagar beslut om Slussen, men förlorar dyrbar tid

Turerna kring Slussen tog nya vändningar då majoriteten först hemligstämplade handlingarna inför dagens kommunstyrelse. När så täckelset föll innehöll handlingarna inte så stor dramatik. Stadens jurist konstaterar att alla argument redan är kända, inget nytt har tillkommit juridiskt till ärendet men att staden ändå överklagar i hopp om att mark- och miljööverdomstolen ska fatta ett annorlunda beslut jämfört med första instans.
Nu tror inte jag att så kommer att ske, trots att moderaterna stolt meddelat att de gjort upp en ekonomisk uppgörelse med Atrium Ljungberg som äger glashuset, för domstolen ska pröva om det finns juridisk inte ekonomisk grund för beslutet att upphäva planen. Och staden kan ju inte ha två motstridiga detaljplaner för samma plats. Detaljplanen för det sk glashuset reglerar sk allmän samfärdsel framför fasaden och det har staden helt bortsett ifrån i sin förberedelse för en ny plan.

För att staden inte ska förlora ytterligare tid under den kommande juridiska processen så har jag idag föreslagit att staden ska utreda hur en ny anläggning skulle kunna byggas inom den byggrått som finns i nu gällande plan.

Här är den skrivelse som jag idag lagt fram för kommunstyrelsen för beredning:

Skrivelse med anledning av Detaljplan Slussen

Just nu hanteras detaljplanen för Slussen rättsligt. Staden har överklagat en för staden negativ dom till mark- och miljööverdomstolen. Utfallet av denna är i dagsläget oklart. Vad som inte är oklart är dock de problem processen kring detaljplan Slussen även i övrigt lider av.

Det finns lite som tyder på att kostnadskalkylerna håller. Tvärtom kommer oklarheten kring finansieringen av vattenregleringen och bussgaraget bidra till ökade kostnader. Likaså de uteblivna intäkterna för gallerian. Till det ska läggas eventuella kostnader till följd av ovanstående rättsprocess. På samma sätt – som en följd av ovanstående och andra problem – riskerar tidsplanen att spricka. Blir beslutet i Mark- och miljööverdomstolen negativt drabbas nuvarande planering hårt både ekonomiskt och tidsmässigt.

Till detta bör rimligtvis läggas problem som redan initialt fanns med detaljplanen – såsom exempelvis den kollektivtrafiklösning som planerats för och som är behäftad med problem främst i att den inte garanterar tillräcklig tillgänglighet och kapacitet.

Givet de stora problem som nu finns för planen är det angeläget att staden har en stark beredskap för att arbeta fram ett alternativ som kan genomföras tidigare och till lägre kostnader. Det har i debatten redovisats alternativ som innebär en ny konstruktion av Slussen inom ramen för nu gällande detaljplan. Det är ett förslag som enligt förespråkarna skulle kunna halvera såväl byggtiden som genomförandekostnaden, möjliggöra en större byggrätt och skapa en för kollektivtrafiken mer gynnsam lösning.

Debatten kring Slussen har varit intensiv. Emellanåt har den präglats av överord. Samtidigt är frågan central för Stockholm – både vad gäller väl fungerande infrastruktur och vad gäller ekonomiskt utfall. Vi anser att det är viktigt att alla aktörer nu försöker vara konstruktiva och finna breda lösningar som kan lösa en för Stockholm viktig fråga: Hur en ny Slussen-konstruktion kan åstadkommas inom en rimlig tid till en rimlig kostnad med ökat fokus på kollektivtrafikens funktionssätt.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag:

Att staden tillsätter en parlamentarisk utredning/grupp för att förbereda en ny konstruktion inom ramen för nu gällande detaljplan Slussen som tar sin utgångspunkt i kollektivtrafikens behov.

Tomas Rudin

Annonser

Debatten om Slussen går vidare, utred Plan B nu.

20130316-123355.jpg

20130316-123412.jpg
Debatt om Slussen på ABF

Idag samlades 300 personer på ABF-huset för att delta i samtal om Stockholm stads planer att bygga om Slussen. Mötet arrangerades av en arbetsgrupp ”Plan B” som utarbetat ett alternativt förslag.
Deras förslag utgår från dagens gällande detaljplan och möjliggör en bättre funktionalitet, bättre ekonomi och snabbare genomförande. Jag anser att Stockholm stad bör utreda förslagets genomförbarhet medan den juridiska processen fortgår. Så kan staden vinna dyrbar tid och när besked lämnas om huruvuda den nu upphävda planen inte får genomföras kan staden snabbt ta ställning till om den vill bygga inom den nu gällande planen eller om staden vill göra om hela processen igen med att ta fram en ny detaljplan.
Läs mer om förslaget på www.SlussenPlanB.nu.nu
Dagens Nyheter skriver också om förslaget idag som du kan läsa om här www.dn.se

Rysslands nya stora bostadsområden

20130315-101635.jpg20130315-101650.jpg20130315-101702.jpg20130315-101729.jpg20130315-101749.jpg20130315-101806.jpg20130315-101829.jpg
Nya stora bostadsområden i Moskva, Novgorod, Volgograd

Ryssland bygger nytt och skapar stora bostadsområden. Modellerna påminner om miljonprogramsområden med många kvalitéer inbyggda i områdena som badplatser och idrottsanläggningar.

Förnya en gammal stad, Berlin visar vägen

20130314-165706.jpg
Ny entré till Kurfürstendam, Berlin

Berlin förnyar sin citykärna. Mitt bland historiska byggnader byggs och skapas det nya Berlin. Med en ömsint respekt för historik och skönhet vågar Berlinarna ändå ta ut svängarna i arkitekturen och skapa nytt.
Här vid Kurfürstendams entre i upper west, en av Berlins mest besökta och älskade gator planeras ett helt nytt inslag. En supermodern byggnad som sträcker sig upp mot himlen och sätter sitt märke på platsen. Jag gillar den här typen av nutidsuttryck som sätter vår tids prägel på en gammal stad med anor. Även Stockholm skulle behöva en mer utmananande och förnyande arkitektur. Annars riskerar vi att bli ett museum över svunna tider och en ängslig samtid.

Ny inramning av Sergels torg presenterad på Mipim

20130314-164225.jpg
Gamla SEB-huset ska byggas om, här en vision

I arkitektnätverket Equators monter på Mipim-mässan känner jag igen Sergels torg. Här presenteras Wasakronans förslag till ombyggnad av huset sedan banken flyttat till nya lokaler. Det stängda huset har öppnats upp med affärer och restauranger i bottenplanet. Terassen utmed huset får liv genom att sockeln på huset minskas och fylls med publika lokaler. Det ser jättefint ut tycker jag och det är ju en mycket viktig plats i Stockholm. Sedd från den här vinkeln är nog detta hus ett av de mest centrala och kända husen i Stockholm. Bra förslag som jag hoppas kan förverkligas snart. Jag har motionerat, lagt förslag, i kommunfullmäktige om att konstverket Kristallvertikalaccent, i populärt dagligt tal kallad obelisken, ska rustas upp och tvättas. På den här bilden vekar det redan vara gjort. I framtiden kanske den också kunde belysas effektfull så att den får liv.

Oslo bygger för en spännande framtid

20130314-123344.jpg

20130314-123358.jpg
Oslos nya hamnområde

I Oslo har byggkranarna börjat byta platser. Ett nytt Operahus byggdes klart för några år sedan. Det nya Munckmuseet planeras och växer fram. Nu planeras flera spännande projekt i gamla hamnen och vid Fornebu flygplats. Här ovan syns modellen av Statoils nya huvudkontor och i modellen av den nya hamnen syns både Operan och de nya spännande byggnader som planeras och som snar kan se dagens ljus.

20130314-124025.jpg

Ny 3D teknik gör ritningar till verkliga upplevelser

En helt ny teknik har utvecklats av företaget EOn för att visualisera planer och ritningar. Med en spelkonsol och 3D-glasögon kan du gå omkring i den digitala modellen. Tre skärmar runt om skapar en fullständig känsla av att vara på plats i en annan värld.
Som grund för modellen ligger digitaliserade ritningar av befintliga och nya tillkommande hus. På min digitala promenad genom ”The Cultural Village (Katara) besökte jag både en ny tillkommande Opera både på insidan och utsidan. En promenad upp i ett hus ledde ut till balkongen där utsikten kunde beskådas i alla väderstreck.
Den här tekniken tror jag kommer bli mycket användbar i framtidens stadsplanering. Jag skulle tycke det vore bra om Stockholm kunde utveckla sin digitaliserade karta i den här riktningen så att fler modeller kunde byggas i den digitala världen.

20130314-174244.jpg

20130314-174252.jpg

20130314-174301.jpg

20130314-174310.jpg

20130314-174337.jpg