Här är ett förslag: Skapa lägen för vattenvillor i Stockholms maritima områden

Att bo nära vattnet har varit attraktivt i alla tider, samtidigt som många även vill bo stadsnära. Oftast är dock de mest attraktiva vatten- och stadsnära lägena ur bostadssynpunkt redan tagna i anspråk, vilket gjort att nya boendeformer som bobåtar, s.k. vattenvillor blivit aktuella.

Denna relativt nya boendeform gör att man både kan bo på vatten- och stadsnära platser, samtidigt som den flytande bostaden förnyar stadsbilden och förtätar staden. Bobåtar tillåter ett vattennära läge och är flexibla och anpassningsbara boendemöjligheter eftersom bostaden vid behov kan flyttas. Förutom att permanentboende på bobåt skapar fler bostäder och kan ge staden ytterligare en boendeform skulle det ge staden ökat liv och rörelse och stärka Stockholms profil som sjöstad.

Med den begränsade omfattning båtboendet har bör möjligheterna underlättas om det sker under ordnade former på fasta platser, utan att allmänhetens tillträde till stadens kajer begränsas och utan att båttrafik försvåras. Och med regelverk på plats som svarar mot de höga krav stockholmarna ställer på miljön utmed kajerna borde Stockholms stad möta upp denna företeelse, som är en naturlig och värdefull utveckling i bostadsbristens Stockholm. Det är samtidigt viktigt att se över rådande bestämmelser så att permanent boende på båtar kan bli ett tillskott och inte ett problem för Stockholm.

Eftersom den här nya typen av bobåt s.k. vattenvillor är att anse som lös egendom och inte som fastighet behövs inget bygglov då bygglov inte föreligger för bobåtar i allmän hamn, detta regleras i miljöbalken och inte i PBL. Vidare uttrycker Skatteverket att bobåt ska anses vara lös egendom om denna inte har fästs vid eller i marken på ett sådant sätt att den inte med lätthet kan flyttas.

Många har tankar och åsikter om husbåtar, allt från att husbåtar förknippas med ett ohälsosamt boende med fukt och mögelproblem, till att man tycker de är miljöbovar som släpper ut avloppsvatten och bränsle i vattnet. Husbåtar får ibland även kritik för att de ser risiga ut och förstör stadsbilden.

Med en ny typ av bobåt s.k. vattenvillor kan man ändra på det. Att bobåten är miljövänlig har en avgörande betydelse då Stockholm och stockholmarna ställer höga på miljön. Båten installeras med solceller och solpaneler efter behov, eget vattenreningsverk, avloppsvatten från båten som är näst intill drickbart.

Enligt Sjöfartsverket och Skatteverket är bobåtarna att betrakta som fartyg. Ägaren kan när som helst lossa förtöjningen och segla ut på fjärden. Västerås kommun har godkänt ett projekt med den här typen av vattenvillor där de första tio vattenvillor redan är sålda och ytterligare ett 50-tal planeras. Planerad inflyttning ska ske våren 2013.

Några av de problem som tidigare lyftes fram som hinder skulle idag vara lösta i och med den här typen av bobåt, t.ex. krav på bygglov, hanteringen av avloppsvatten, folkbokföring av de boende, försäkringslösningar osv.

Staden kan och bör inte säga nej till den här typen av bobåtar då det strider mot EU-rätten om den fria röligheten inom EU.

Tolv år av utredningsarbete och bristande politisk vilja

Efter en motion från Lena Adelsohn Liljeroth beslutade kommunfullmäktige i november 2000 att Stockholms Hamn AB skulle genomföra ett pilotprojekt beträffande boende på båt vid Söder Mälarstrand. Som en del i genomförandet träffades hyresavtal direkt med fartygsägarna och för att få kajplats i Stockholms innerstad måste fartyget/båten ha en fartygsliknande silhuett. Det finns också bestämmelser om att båtarna ska vara försäkrade och registrerade i Sjöfartsregistret.

Hamnstyrelsen ansåg i sitt remissvar i det av KF beslutade ärendet att båtboendet har en berättigad plats inom Stockholms stad. Och efter ett antal år av utredningar driver Stockholms Hamnar sedan 2008 projektet Bo på båt. Projektet omfattar 25 kajplatser vid Söder Mälarstrand och i slutet av september 2011 skrevs det första kontraktet.

Stockholms Hamn AB fick också i uppdrag att inventera vilka kajavsnitt som kan utnyttjas för permanent boende på båtar som framför allt ur stadsmiljösynpunkt skulle ha mycket att vinna på det levande kajliv ett permanent boende på båtar leder till. I samma ärende föreslog dåvarande borgarrådet Cederschiöld, utöver permanentboende som pilotprojekt vid Söder Mälarstrand, också att diskussioner kontinuerligt skulle föras med andra intresserade.

Parallellt med 12 års utredningsarbete och slutligen pilotprojektet vid Söder Mälarstrand har en annan typ av bobåtar s.k. vattenvillor utvecklats på marknaden som inte omfattas av kraven på bygglov, vatten- och avloppshantering osv.

Krav som skapar stora problem för staden att lösa och för båtägarna att uppfylla. Det visar sig nu drygt ett år efter det första kontraktet skrevs, att många av de 25 avsatta kajplatserna står outhyrda. Dels beror detta till stor del på att de fartyg som ska få tillstånd att ligga vid kaj måste hålla s.k. Stockholmsklass, vilket bl.a. omfattar nuvarande krav för fritidsfartyg, SH-klass och att fartyget måste klara av att pumpa allt svart- och gråvatten med en så kallad LPS-pump (Low Pressure Sewer eller tryckavloppssystem). Och dels är avtalstiden för kort. Höga krav ska även i framtiden ställas på ordning och reda, underhåll och skick men nuvarande regelverk och avtalstider är otidsenliga, därav det bristande intresset från allmänheten. Dessa bör ses över och marknadsanpassas till dagens behov och utveckling.

Vi föreslår att staden reviderar det nuvarande pilotprojektet Bo på båt med en komplettering med den här nya typen av vattenvillor (bobåtar) som är självförsörjande på ett helt nytt sätt i jämförelse med de skutor som idag ligger förtöjda längs Söder Mälarstrand.

Den här nya typen av båtboende innebär inga kostnader för staden och torde vara helt i linje med stadens översiktsplan ”Promenadstaden”, antagen av kommunfullmäktige den 15 mars 2010 där det noteras att staden länge har arbetat för att öka tillgängligheten till sjöar och vattendrag genom nya strandpromenader och omvandlingen av tidigare hamn- och industriområden till nya vattennära stadsdelar.

Framtiden ser lovande ut för boende i vattenvillor, då intresset ökat de senaste åren från både privatpersoner och kommuner som följd av de senaste årens uppmärksamhet i media och planering av områden runt om i landet.

Vi vill tillsammans med aktörerna på marknaden förstärka Stockholms signum och attraktionskraft genom att bidra med den politiska viljan.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s