Ungdomars drogvanor och förebyggande arbete är inget för borgerligheten

Igår kväll hade kommunfullmäktige i Stockholm stad sammanträde. En av frågorna som diskuterades var en sk motion som jag skrivit om att staden borde stärka sitt arbete med att förebygga ungdomars höga drogkonsumtion med hjälp av ökad information, uppsökande verksamhet och föreningsinsatser. Det något förbryllande svaret kom från de borgerliga debattörerna att allt var tillfyllest, t ex sjönk alkoholkonsumtionen bland ungdomar förra året och således var detta inte något problem att yvas över. Nu är det dock så att över tid har droganvändningen generellt ökat bland ungdomar i Stockholm och särskilt unga kvinnors alkoholvanor har förändrats. Men ännu värre är det med de borgerliga argumenten då förra årets minskning av alkoholkonsumtionen bland ungdomar möts av en ökning av lätt narkotika. Läs hela länsstyrelsens sammanställning här.

Det är naturligtvis trams att insatserna som Stockholm stad gör idag skulle räcka till för att på allvar möta den växande drogexponering som ungdomar utsätts för idag. Men ändå användes de argumenten för att avslå socialdemokraternas förslag. Jag publicerar här motionen som låg till grund för debatten så länge för jag har för avsikt att återkomma i ämnet längre fram.

Motion om satsning på ungdomar, fritid och nykterhet

 Larmrapporterna avlöser varandra om Stockholms ungdomars droganvändning.

 Ända sedan 2004, då drogvaneundersökningar i gymnasiets år 2 började (CAN), har användningen av narkotika legat relativt stabilt. Men i 2010 års undersökning är det fler poj-kar som prövat narkotika. Andelen pojkar med narkotikaerfarenhet ökade med tre procentenheter, från 18 till 21 procent. I Stockholmsenkäten om ungdomars drogvanor i årskurs 9 finns en glädjande minskning av alkoholkonsumtionen, framförallt bland flickor, men istället mäter den en allarmerande ökning av narkotikaanvändningen. Introduktionsåldern sjunker och andelen som någon gång prövat narkotika ökar. 

Det finns flera sätt att vända utvecklingen. Hos varje ung medborgare handlar det om att möta samhällets drogtillvända sociala mönster. Att skaffa sig ett förhållningssätt till den egna förmågan att balansera hälsorisker, ekonomiska risker och sociala risker. Det är många gånger ett vägval i fråga om umgänge, av att tillhöra eller bryta med gruppens beteende. 

Denna svåra balansgång som alla ungdomar ska igenom sker idag med alldeles för litet stöd från vuxenvärlden. I princip riktas stödet till de ungdomar och familjer som redan drabbats av droganvändningens farligaste konsekvenser såsom förgiftning, överdoser eller långvarigt missbruk. Men den tröskel av självtillit som krävs hos varje individ för att våga säga nej eller skaffa sig ett måttligt förhållande till alkohol byggs inte av sig själv.

  1. En viktig byggsten är naturligtvis information till ungdomar om alkohol och narkotikaanvändning. Idag sker detta i huvudsak via skolorna, men även via ideella föreningar som försöker nå ut till ungdomar med relevant information.
  2. En annan byggsten är tillgången till drogfria zoner i uppväxtmiljön. Här är samhällets ansvar stort att organisera sådana miljöer. Staden behöver möta den ökande droganvändningen med en massiv satsning på alkoholfria alternativa fritidsmiljöer för ungdomar. I varje stadsdel bör det finnas någon form av social mötespunkt som är drogfri. Drogfria fester bör anordnas i stor omfattning på helger i olika delar staden. Meningsfylld fritid utan droger ska vara lättillgänglig för alla ungdomar i staden. Fritidsledare och uppsökande personal såsom fältassistenter och andra vuxna ska finnas tillgängliga i varje område där ungdomar vistas.
  3. En tredje byggsten är att förstärka de föreningar och organisationer som vill arbeta för ökad nykterhet. Särskilda pengar bör avsättas i stadens budget anvisade till föreningslivet att användas för att bygga kontinuerliga verksamheter för drogfria ungdomsmiljöer och nykterhet. Att främja nykterhet i dessa sammanhang ska vara en uttalad ambition. Att förstärka nykterhet bland ungdomar ska framförallt ses som ett sätt att skapa fler förebilder och att öka antalet drogfria zoner för de som vill eller behöver leva sina liv helt skild från alkoholtillvänd kultur.

 Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar

 att förstärka de drogförebyggande informationsinsatserna till barn och unga medborgare

att organisera drogfria miljöer, träffpunkter i samtliga stadsdelar

att förstärka mängden vuxna uppsökare såsom fältassistenter, fritidsledare och andra i de områden där ungdomar vistas

att särskilda pengar avsätts i stadens budget, som anvisas till föreningslivet för att bygga kontinuerliga verksamheter för drogfria ungdomsmiljöer och nykterhet.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s